ADVIES & STRATEGIE

 

Samen pakken wij uw problemen aan op het gebied van fiscaliteit, organisatie,

human resources met onmiddellijk inzetbaar advies in uw onderneming.

Een belangrijke investering, mijn opvolging, een knooppunt in uw organisatie….

een strategische beslissing kan nooit snel genoeg worden genomen.

 

Concreet en onmiddellijk toepasbaar advies is goud waard.

 

 

 

 

ADVIES IN ONDERNEMINGSFISCALITEIT

 

 

Ondernemingsfiscaliteit

 

Wij vertalen de fiscale wet naar een voor u op maat gesneden advies, voor uw persoonlijke situatie.

Begeleiding bij fiscale verplichtingen en controles, aanvragen van voorafgaande beslissingen en advies inzake belastingvoordelen. Dit kan gaan van personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting over toegevoegde waarde tot douane en accijnswetgeving.

Vanuit een persoonlijke benadering behartigen wij uw belangen en helpen u bij uw contacten met de fiscale administratie.

 

 

Compensation en benefit

 

Vandaag is de arbeidsmarkt zeer volatiel en wijzigt uw personeelsbestand sneller. Het is dan ook van belang een goed loonbeleid te voeren en gebruik te maken van alle mogelijke incentives om uw personeel te vergoeden. Met andere woorden hoe kan u interesse opwekken van competitieve medewerkers, zonder onnodig hoge loonlasten te creëren? En wat houdt fiscale loonoptimalisatie precies in? Wij wensen u hierin bij te staan en in overleg met andere dienstleveranciers om u een goede oplossing te bieden in bonusoptimalisatie, aandelenplannen, ….

 

 

Advies en beleggingsfiscaliteit

 

In de huidige financiële wereld ontstaat steeds nieuwe financiële producten, gaande van aandelen, obligaties en afgeleide producten zoals warrants, futures, ETF’s, vreemde munten en diverse beleggingsfondsen.

Wij bieden u dienstverlening aan om vooreerst u wegwijs te maken in de belasting die drukt op deze producten, met name roerende voorheffing en buitenlandse voorheffingen.

Indien uw belegging betrekking heeft op buitenlandse investeringen controleren wij voor u de mogelijke teruggave van ingehouden voorheffingen en staan u bij in de vaak omslachtige administratieve regelgevingen (teruggave van roerende voorheffing, ….).

Ook wanneer u in uw onderneming belegging kunnen wij u bijstaan in de fiscale regelgeving en hiermee verbonden administratie.

 

 

 

 

ONROEREND GOED TRANSACTIES

 

Fiscale begeleiding

 

Onroerend goed is een niet-liquide vermogensbestanddeel dat onderworpen is aan een hele reeks taksen en belastingen zoals registratierechten, btw, personenbelasting, onroerende voorheffing, schenkbelasting, erfbelasting, ... Een doolhof van wetten, spelregels en maatregelen die ook nog eens regelmatig veranderen. Wij zorgen ervoor dat u bij uw onroerend goed transactie deze fiscale implicaties juist incalculeert.

 

Erfpacht, opstalrecht en concessie zijn juridische constructies die gehanteerd worden om bepaalde vastgoedtransacties op fiscaal vlak te optimaliseren. Wij gaan voor u na welke zakelijk recht gunstig is voor uw onderneming en uw persoonlijke situatie en mogelijke opvolging.

 

 

 

Haalbaarheidsanalyse

 

In de beoordeling van een investeringsdossier houden wij naast de financiële structuur van de onderneming rekening met de karakteristieken van het te financieren onroerend goed.

De gekozen constructie, onroerende leasing, -off-balance of on-balance -, klassieke financiering hebben een invloed op de cashflow en kunnen uw afbetaling sterk beïnvloeden. Wij geven u de voor- en nadelen van ieder gekozen formule, zodat u een beslissing van investering kan nemen die voor u en onderneming geschikt is.

Bijgevolg is een grondige analyse van het vastgoed belangrijk in het dossier (prijszetting, restwaarde, looptijd en financieringsquotiënt) De beoordeling van het vastgoedrisico gebeurt op basis van de polyvalentiegraad van het gebouw enerzijds en de locatie, de toegangswegen, de inplanting in een zone anderzijds. Wij brengen deze voordelen en risico’s voor u in kaart en adviseren in uw beslissingen m.b.t. uw vastgoed.

 

 

Financiering

 

Wij onderzoeken de diverse financieringsvormen, gaande van klassieke investeringskredieten tot onroerende leasing. Wij staan u bij tijdens onderhandelingen met de diverse kredietverstrekkers.

 

 

 

BEGELEIDING OVERDRACHT ONDERNEMING

 

Ieder goed draaiend familiebedrijf komt op een of ander moment een overgangsfase waarbij een gevestigde waarde moet worden overgedragen aan derden of aan opvolgers binnen de familie. Vandaag stellen wij vast dat KMO’s te laat aandacht besteden aan dit vraagstuk. Wij wensen deze ondernemingen tijdig bij te staan zodat op het moment van overdracht een correcte inschatting kan gemaakt worden van de waarde van het bedrijf. Wij zorgen er ook voor dat de financiële en andere structuren op punt staan, zodat de overdracht correct kan verlopen. Dit proces tijdig opstarten biedt ongelofelijk veel voordeel en gemoedsrust achteraf.

 

 

 

 

RAAD EN ADVIES

 

In een groeiende KMO is de bedrijfsleider meestal heel druk bezig met erg hard werken. Bepaalde accenten worden gelegd,

maar andere belangrijke punten die de continuïteit van het bedrijf moeten garanderen, komen niet onder de aandacht.

Hier kan het installeren van een raad van advies een oplossing bieden.

 

Het installeren van een raad van advies, waarin ook externen kunnen zetelen, heeft als voordeel dat er meer transparantie en continuïteit van de besluitvorming in de onderneming komt . Wanneer wij als externe lid en adviseur kunnen deelnemen aan uw raad van advies, kan u als ondernemer over een klankbord beschikken, en meer systematisch aandacht besteden aan lange termijnvisie en strategie van de onderneming.

 

Wij beschikken tevens over de nodige kwalificaties om als extern onafhankelijk bestuurder in een raad van bestuur te zetelen.

 

 

 

 

MANAGEMENTONDERSTEUNING

 

 

Boordtabellen

 

Boordtabellen helpen u bij het nemen van beslissingen, laten de onderneming toe zich te positioneren, de activiteiten te coördineren, de prestaties uit het verleden te meten en ze te projecteren in de toekomst. U kan uw doestellingen op diverse vlakken aftoetsen… Het is niet alleen belangrijk om financiële cijfers op te volgen, maar ook uw klantenrelaties, interne organisatie en mogelijkheid tot groei en ontwikkeling (Balance Score Card).

Wij kunnen u begeleiden bij het bepalen van de op te volgen kerncijfers dewelke belangrijk zijn in het kader van uw missie, visie, waarden en vooral uw doelstellingen. Wij kunnen u ook de methodieken aanreiken om deze kerngetallen te rapporteren.

 

 

Processen en IT-communicatie

 

Hoe groter een bedrijf, hoe groter het belang van efficiënte en uniforme processen. Wanneer u zich in een groeifase bevindt is het belangrijk hier tijdig bij stil te staan en deze flows in kaart te brengen en te optimaliseren. Zo kan u heel wat chaos voorkomen en kan u zichzelf intern blijven focussen op uw corebusiness.

Wij zullen er ook steeds voor zorgen dat in deze optimalisaties rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van uw softwaretoepassingen. Beiden moeten op elkaar worden afgestemd.

 

 

Interim en financiële opdrachten

 

Uw bedrijf of organisatie kampt met een tijdelijk gebrek aan interne resources op management- of expertniveau? Een specifiek project staat op til? Een ingrijpend veranderingstraject dringt zich op?

Dankzij onze interventie haalt u tijdelijk specifieke kennis, skills en operationele maturiteit in huis. Die onafhankelijke expertise op het juiste moment inschakelen, is van vitaal belang voor uw bedrijf. Een beslagen manager die uw nood begrijpt en op korte termijn op kruissnelheid meedraait in uw organisatie. Iemand waarop u kunt bouwen en vertrouwen.

 

Change management

 

De economie bevindt zich in groeifase! Goed nieuws is dat. Om uw bedrijf mee te laten groeien moeten stappen gezet worden en is innovatie noodzakelijk. Verschillende uitdagingen komen bovendrijven:

  • Er is weerstand van allerlei aard, soms van uzelf, uw omgeving, uw medewerkers, …
  • Innovatie moet gestimuleerd worden,
  • Structuren moeten veranderen
  • Engagement van alle betrokken partijen moet voldoende op peil zijn,
  • Er moet voldoende en juiste communicatie gevoerd worden…

 

Om deze uitdagingen aan te gaan moet een juiste strategie en actieplan op tafel liggen en opgevolgd worden. Vooral de mindset van leidinggevenden kan van doorslaggevende aard zijn bij het al dan niet slagen van het veranderingstraject dat wordt doorgevoerd.

 

 

 

STRATEGIE BEPALEN IN HR BELEID

 

Het is steeds de bedoeling dat uw personeel zo optimaal mogelijk bijdraagt tot het bereiken van uw strategische doelen.

Wij willen u graag helpen bij het vormen van een helder beeld van hoe uw organisatie er moet uitzien om dit te kunnen bereiken. Door dit helder te formuleren en ernaar te handelen, zal u er ook beter in slagen de juiste mensen aan te trekken en te behouden. Het personeelsbeleid richten op de strategie van de organisatie betekent meer dan personeel zo kostenefficiënt mogelijk in te zetten. Het betekent ook een organisatie opbouwen waar mensen graag willen werken, zodat ze een stapje harder lopen.

We richten ons, samen met u, op de elementen waarmee een positief meetbaar resultaat kan worden geboekt.

 

 

 

TEAM COACHING

 

Eerlijk gezegd zal u in de meeste gevallen naar ons komen voor team-coaching, in een situatie van conflict. Er zijn echter nog veel andere situaties waarin een team suboptimaal functioneert en waar wij u dus kunnen helpen om de resultaten te verbeteren. De basis van alles is vertrouwen. Door onderling vertrouwen, maar ook betrokkenheid en aandacht voor gezamenlijke doelstellingen te vergroten kunnen veel betere resultaten worden neergezet. Als u wil dat wij hier samen met uw team aan werken, dan horen wij het graag!

 

 

Fintel.tax BVBA

Patrik Ceulemans

+32 (0)476 43 08 36

info@fintel.tax